วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559

โหลดแนวข้อสอบ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

โหลดแนวข้อสอบ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเปิดสอบ   สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ          
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ   สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ      
สถานที่สอบ   สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ          
ประกาศผลสอบ   สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ        
รายงานตัว  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ     

ติดต่อ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ http://www.snmrc.go.th/index.php/en/

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

1.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ก่อตั้งเมื่อวันที่
ตอบ  19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534

2.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติอยู่ในสังกัดใด
ตอบ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

3.วิสัยทัศน์สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ตอบ เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีสมรรถนะสูง  มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและผู้ป่วย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

4. เว็บไซต์ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ตอบ http://www.snmrc.go.th/

5.ชื่อภาษาอังกฤษของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ตอบ Sirindhorn National Medical Rehabilitation Institute

6.รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลคนปัจจุบันคือ
ตอบ นางละมัยพร  โลหิตโยธิน

7.ใครคือผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติคนปัจจุบัน
ตอบ พญ.ดารณี  สุวพันธ์

8.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยมีใครเป็นประธาน
ตอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

9.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อใด
ตอบ พ.ศ. 2543

10.ขณะทำการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2535 เกิดประสบปัญหาใด
ตอบ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร